Algemene Verkoopvoorwaarden voor de internationale verkoop

§ 1 Onderneming

De firma Marmor Kruck is een privaatrechtelijke personenonderneming met maatschappelijke zetel in Duitsland, 68642 Buerstadt, Hollaenderstr. 2. Eigenaar met onbeperkte aansprakelijkheid en zaakvoerder is Dr. Werner Kruck.

§ 2 Contractsluiting en annulering

De op onze website getoonde mozaïekafbeeldingen geven geen voor de verkoop bindend warenaanbod weer. Een juridisch bindend verkoopsaanbod komt pas tot stand, indien deze door de verkoper individueel en object gerelateerd schriftelijk werd afgegeven. Indien door overlijden van een producerend kunstenaar of door andere omstandigheden, die de verkoper niet heeft te verantwoorden, de uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, heeft de verkoper het recht tot annulering. Reeds verrichte betalingen worden geheel en onmiddellijk gerestitueerd. Een aanspraak op schadevergoeding ten opzichte van de verkoper bestaat in dit geval principieel niet.
De koper is tot aan de schriftelijk genoemde levertermijn aan de kooptoezegging gebonden. Is de verkoper meer dan drie weken met de levering in gebreke, kan de koper van zijn koop afstand doen. Reeds verrichte betalingen worden geheel en onmiddellijk gerestitueerd.

§ 3 Kleurafwijkingen

Alle door de Firma Marmor Kruck verspreide mozaïekafbeeldingen zijn, indien dit niet uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, modelafbeeldingen van de producenten. Alle concreet in enkele productie per hand vervaardigde afbeeldingen kunnen in kleur en uitvoering in het kader van de artistieke speelruimte in vormgeving afwijken van de modelafbeeldingen. In het bijzonder kan qua kleur de exacte overeenstemming van de foto’s met het werkelijk gebruikte materiaal niet worden gegarandeerd.

§ 4 Teruggave of weigering van acceptatie

De klant heeft bij alle standaardmotieven in de standaardmaten een recht op teruggave van 30 dagen na ontvangst. Hij draagt de ontstane kosten voor de terugzending. Het recht op teruggave vervalt, indien het mozaïek werd gemonteerd en daarmee in zijn hoedanigheid onverkoopbaar werd veranderd. De klant dient in ieder geval vóór de montage te beslissen, of hij een teruggave beoogd.
Een annulering van de bestelling vóór de levering, is bij producten uit de catalogus in de standaardmaten altijd kosteloos mogelijk. Een bestelling geldt als geannuleerd, indien de verkoper de ontvangst van de annulering bevestigd.
Annuleert de klant speciaal voor hem vervaardigde standaardmotieven in speciale afmetingen, staat de verkoper het recht op schadevergoeding van 10% van de koopprijs toe.

§ 5 Teruggave of weigering van acceptatie bij speciale producties

Voor alle speciaal vervaardigde en niet op voorraad gevoerde producten geldt, dat een aanbetaling bij aanbesteding dient te worden voldaan. Als tijdstip van de aanbesteding geldt, wanneer de producent de uitvoerbaarheid van de opdracht heeft bevestigd en de koper met de genoemde levertermijn akkoord gaat. Zonder aanbetaling geldt de opdracht als niet aanbesteedt. Reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd, indien een opdracht niet uitvoerbaar is.

§ 6 Teruggave of weigering van acceptatie bij speciaal vervaardigde producten na voltooiing

De klant ontvangt bij speciale vervaardiging na voltooiing een elektronische foto. Wordt de uitvoering van de opdracht afgewezen, kan tot 3 keer een geringe bijwerking worden verlangd. Voor zover de gewenste bijwerking technisch objectief niet mogelijk is, kan de producent de bijwerking verweigeren. In het bijzonder niet mogelijk zijn kleurwensen, waarvoor er bij het gebruikte materiaal marmer geen equivalent bestaat. In geval van een niet-schikking en weigering van acceptatie, krijgt de klant de helft van zijn aanbetaling gerestitueerd. De producent verkrijgt het recht, het vervaardigde mozaïek elders te verkopen. Wordt door de klant de vernietiging van het mozaïek gewenst, wordt de verrichte aanbetaling geheel ingehouden. De klant ontvangt een bewijsfoto van de uitgevoerde vernietiging. Met de uitgevoerde vernietiging en de ingehouden aanbetaling, vervallen alle verdere aanspraken van de firma Marmor Kruck tegenover de klant en van de klant tegenover de firma Marmor Kruck.

§ 7 Teruggave of weigering van acceptatie bij speciale vervaardiging na levering

Komt het tot levering van de speciale vervaardiging, is de restbetaling uiterlijk bij de overgave te verrichten. De klant heeft het recht op teruggave van 30 dagen na ontvangst. In geval van teruggave wordt 30% van de verkoopsprijs van de verrichte aanbetaling ingehouden en de rest gerestitueerd, voor zover de klant de verkoop elders van het mozaïek door de verkoper toestaat en de verkoop door de verkoper mogelijk is. Verlangt de klant de vernietiging, is de restitutie gereduceerd op 50% van de algehele koopprijs. De verkoper deelt de koper mee, welk bewijs van vernietiging hij accepteert. De klant zendt het bewijs van vernietiging als verzekerd pakket op eigen kosten naar de verkoper toe (maximaal gewicht 2 kilo).

§ 8 Vervaldatum en betaling, ingebrekestelling

§ 9 Garantie en aansprakelijkheid

Volgende manco’s dienen door de klant te worden getolereerd en in het kader van de productie gebruikelijk of zo bedoeld:

Voor alle andere manco’s, speciaal de garantie van de toegezegde eigenschappen van het gebruikte marmer ten opzichte van water en vorst, bestaat een garantie van 5 jaar. De mozaïeken mogen uitsluitend worden gereinigd met middelen die voor het onderhoud van steen zijn geschikt. Zij dienen tegen slagen met harde, zware voorwerpen te worden beschermd. Ieder contact met zuren dient te worden vermeden.

§ 10 Gegevensbescherming

De in aanvragen en door de klant meegedeelde gegevens en de e-mail correspondentie, worden in een database opgeslagen. De verworven gegevens dienen uitsluitend voor de verkoop en voor de afwikkeling van bestellingen. De gegevens worden noch aan derden doorgegeven, noch voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Het wissen daarvan gebeurt automatisch na afloop van de in Duitsland geldende commerciële termijn voor het archiveren van zakelijke correspondentie (6 jaar).

§11 Salvatorische clausule

De clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden dienen in hun zin en volgens hun doel te worden geïnterpreteerd. Indien een enkele of meerdere bepalingen niet rechtsgeldig zijn, blijven alle anderen bepalingen daarvan onaangetast. De ongeldige bepaling geldt als door een navenante bepaling vervangen, die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het beoogde doel van de ongeldige bepaling. Dit geldt evenzo voor eventuele manco’s in overige regelingen. Op deze overeenkomst is de Wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.